Categories Obavještenje

ODLAŽU SE EKSTERNA TESTIRANJA, MATURSKI I STRUČNI ISPITI

Izmjenom školskog kalendara za 2019/2020.godinu, Ministarstvo prosvjete donijelo je odluku da se, usljed epidemiološke situacije, odlaže testiranje postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole; organizovanje maturskog i stručnog ispita, PISA i PIRLS probna testiranja.
Ova odluka važiće do donošenja akta o prestanku propisanih mjera preduzetih za sprečavanje unošenja, odnosno širenja bolesti Covid-19, od organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.
Raspored provjere znanja i izdavanja diploma utvrdiće Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Ispitnim centrom, najmanje 20 dana prije provjere znanja odnosno održavanja ispita, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

07.04.2020.godine

PR služba Ministarstva prosvjete