Ogledni čas

Izvještaj sa Oglednog časa

U odeljenju IXb  nastavnice Jelisava Garović, Ivana Vukčević i Dragana Sjekloća održale su ogledni čas koji je korelacija nastavnih predmeta hemija, likovno i geografija. Času su prisutvovale direktorica škole Snežana Mirković, nastavnica CSBH Rajana Vrbnjak i nastavnica fizike Mira Crnogorac.

Ishod oglednog časa: učenik će procijeniti koji supstance su zagađivači životne sredine na teritoriji Crne Gore i značaj reciklaže za životnu sredinu.

U uvodom dijelu časa učenici su podijeljeni u pet grupa. Učenici iz grupa su obrađivali sledeće teme: Uticaj zagađujućih supstanci na zemljište, vodu, floru i faunu, vazduh i čovjeka. U glavnom dijelu časa grupe su dobile radne listiće koji su se sastojali od četiri koraka. U prvom koraku je bilo potrebno pomoću interneta pronaći zagađujuće supstance koje utiču na životu sredinu i njene činioce. U drugom koraku od učenika se zahtijevalo da na nijemoj mapi Crne Gore oboje područija koja su najzagađenija za datu temu. U trećem koraku učenici su naučili novu tehniku mapiranja problema “Drvo problema”, od učenika se tražilo da identifikuju uzroke i posledice zagađivanja i prikažu moguća rješenja. U četvrtom koraku su učenici pravili skupture i figure od reciklažnog materijala.  Dok su završnom dijelu časa učenici prezentovali rješenja sa radnih listova.

Čas je uspješno realizovan. Učenici su uspjeli da odgovore na sve zahtjeve koji su se tražili od njih, posebno im je bilo interesantna primjena novih metoda u nastavi. Jedna od grupa je izdvojila poruku časa: Zaštitimo prirodu, zaštitimo sebe i druge!

 

Jelisava Garović – nastavnica hemije

Ivana Vukčević – nastavnica likovnog

Dragana Sjekolća – nastavnica geografije